Cele i strategia

Od początku istnienia firmy MARBUD Grupy Budowlanej S.A.  celem jest działalność budowlana w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie, zapewniające wysokie walory użytkowe budowanych obiektów.

Naszym celem jest poprzez wysoką jakość i rzetelność realizowanych budynków uzyskiwać pełne zadowolenie i satysfakcję naszych klientów. Pozwoli to na dalsze wzmacnianie marki naszej firmy na bazie systemów zarządzania jakością, zgodnych z międzynarodowymi certyfikatami uzyskiwanymi i przestrzeganymi w tej dziedzinie.

Planujemy w najbliższym czasie podwojenie przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście rentowności ze sprzedaży o 3-4 punkty procentowe.

Rozważamy możliwość wprowadzenia Przedsiębiorstwa na giełdę, bądź powiązanie się ze strategicznym inwestorem z kraju lub zagranicy, celem umożliwienia zainwestowania znacznych środków w unowocześnienie, rozwój i zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.

Nasza strategia opiera się na dogłębnej analizie przewidywanej na najbliższe 3 lata koniunktury w budownictwie, nie ograniczając się tylko do terenu regionu kujawsko-pomorskiego. Będziemy podejmować współpracę z każdym solidnym partnerem, instytucją lub firmą, aby dalej rozwijać i zwiększać efektywność własnej działalności. W tym zakresie dopuszczamy różne formy współdziałania.

W naszej strategii istotne miejsce zajmuje unowocześnianie organizacji i zarządzania, a także dbałość o wysoką jakość kadr wszystkich szczebli, ze szczególnym naciskiem na średni i niższy szczebel, dbałość o jak najmniejszą fluktuację pracowników, ich szkolenie i doskonalenie zawodowe.

STRATEGIA ROZWOJOWA SPÓŁKI W LATACH 2011-2014

Zarząd Spółki przy udziale pozostałych Wspólników wypracowuje strategię działania na najbliższe lata systematycznie analizując zachowanie się rynku budowlanego oraz ogólnej koniunktury budownictwa.

Do podstawowych celów zalicza się:

 1. Doprowadzić do roku 2014 poziom przychodów w wielkości 200 milionów złotych rocznie.
 2. Osiągnięcie nowoczesnego modelu organizacyjnego szczególnie w zakresie zarządzania, współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz systemu finansowo-księgowego według standardów U.E.
 3. Powiązanie się z Partnerem inwestycyjnym celem realizacji dużych zadań inwestycyjnych (dokapitalizowanie bądź podjęcie działań celem wejścia na giełdę i pozyskanie środków na rozwój inwestycyjny).

W zakresie strategii rozwojowej Zarząd postanowił:

 1. Rozwój firmy oprzeć na wieloletniej analizie przewidywanej koniunktury w budownictwie, przewidywanego popytu w tej dziedzinie w regionie kujawsko – pomorskim, a także w innych regionach intensywnie rozwijających się i tam, gdzie ten rozwój regionalny jest wspierany rodakami UE poprzez tworzenie np. Oddziałów Spółki.
 2. Powiązać rozwój przedsiębiorstwa MARBUD Grupa Budowlana S.A. z możliwościami wykorzystywania środków U.E, w tym do właściwego ukierunkowania podejmowanych działań, jak też rozwijania własnego zaplecza sprzętowo – transportowego, uruchomienia nowych rodzajów produkcji popieranej przez unijne dyrektywy, a co za tym idzie – środki finansowe.
 3. Rozważyć i przygotować się na oferty zewnętrznych partnerów inwestycyjnych (wypracować warunki wchodzenia w Spółki z kapitałem zewnętrznym, wspólne przedsięwzięcia, wykup udziałów w firmach, itd.).
 4. Opracować i wdrożyć plan zapewnienia wysokiej jakości kadr niższego i średniego szczebla, stale zmniejszać fluktuacje kadr, wiązać systemowo ludzi z firmą, stworzyć system szkolenia, doskonalenia zawodowego i motywacji- przyjąć to jako jeden z warunków sprawnego funkcjonowania MARBUD Grupy Budowlanej S.A. w przyszłości.
 5. Wprowadzić nowoczesną organizację i zarządzanie dostosowane do coraz większego potencjału firmy.
 6. Zinformatyzować wszystkie komórki organizacyjne tak, aby umożliwić lepszą i szybką komunikację wewnętrzną, ciągłą i bieżącą kontrolę stanu realizacji zadań, umożliwić lepsze funkcjonowanie wewnętrznego zaopatrzenia.
 7. Rozszerzyć przedmiot działania w kierunku eliminowania pośredników, rozwoju produkcji własnej lub w firmach „córkach” niektórych deficytowych materiałów budowlanych. Rozwój działalności około budowlanej, zabezpieczającej potrzeby własne ale też zwiększając udział tego typu działalności w zyskach Przedsiębiorstwa (obsługa inwestycji, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usług kompleksowego wykończenia domków i mieszkań).
 8. Wprowadzić bardziej intensywne formy działalności pionu marketingu i obsługi Klienta, w tym min. : 
  • wprowadzenie lepszych formuł podpisywanych umów z Klientami, uniezależniając się np. od nieprzewidzianych ruchów cen materiałów budowlanych, czy nagłych istotnych decyzji rządzących.
  • rozszerzenie działalności marketingowej na teren całego kraju.

Wszystkie te działania powinny przygotować firmę do roli znaczącego partnera inwestycyjnego w branży budowlanej zarówno w województwie kujawsko – pomorskim jaki i w Polsce.